top of page

Gedragscode

DNGB kan haar rol alleen vervullen wanneer zij de belangen van de betrokken partijen respecteert en bij haar handelen uitgaat van haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, welke voortvloeit uit de aard van haar dienstverlening. Om duidelijk te maken waar DNGB voor staat is deze code opgesteld. Deze code wordt onder meer gebruikt door DNGB als maatstaf voor haar eigen handelen en voor het handelen van haar deelnmingen. Daarnaast gaat DNGB er vanuit dat degenen met wie DNGB relaties onderhoudt overeenkomstig deze code willen handelen.

Gedragscode van DNGB

  1. Deze gedragscode is een openbaar document. DNGB wil op de inhoud te allen tijde aanspreekbaar zijn. Partijen met wie DNGB zaken doet, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen de code hier inzien.

  2. DNGB is niet gebaseerd op een politieke of levens- beschouwelijke overtuiging. Een ieder met wie DNGB zaken doet zal om deze reden met respect worden 
behandeld, ongeacht diens afkomst, etniciteit, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging.

  3. Vertrouwelijkheid is van groot belang bij de dienstverlening van DNGB. Over de dienstverlening wordt uitsluitend gesproken met de betrokken partijen. De privacy van betrokken  partijen  wordt gerespecteerd en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt.

  4. DNGB staat voor eerlijk zakendoen. Indien bij DNGB mocht blijken dat door een beoogde samenwerking het individuele belang van een betrokken partij in het gedrang zal komen, zal DNGB die partij daar steeds op wijzen en samen met die partij nagaan of de werkzaamheden van de dienstverlening om die reden niet moeten worden gestaakt.

  5. DNGB streeft relaties met leveranciers en dienstverleners na die voldoen aan onze bedrijf ethische principes. Met name verwachten wij van hen een grote bewezen bekwaamheid op het gebied van kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. Tegelijk wil DNGB zich als partner opstellen en een eerlijke relatie onderhouden waar beide partijen baat bij kunnen hebben. DNGB baseert haar beslissing uitsluitend op weloverwogen economische criteria: elke  onbetamelijke beïnvloeding zal  totuitsluiting van de leverancier leiden.  Het is ten strengste verboden persoonlijke voordelen toe te kennen of te aanvaarden.

  6. Om de band met externe relaties zuiver te houden, houdt DNGB zakelijk en privé strikt gescheiden. Voorkomen dient te worden dat er verplichtingen ontstaan voor zowel medewerkers van DNGB als voor medewerkers van externe relaties. Indien medewerkers van DNGB privé gebruik maken van een bedrijf of instelling waarmee DNGB zakelijke bindingen heeft, dient dit te gebeuren tegen marktconforme voorwaarden. Hiervan kan alleen worden afgeweken in het geval dat DNGB met een bedrijf een collectieve voordeelregeling is overeengekomen (bijvoorbeeld personeelskorting). Indien bij levering van diensten of materialen een meer dan in het gewone verkeer geldende korting wordt aangeboden, dient dit vooraf gemeld te worden bij het bestuur van DNGB.

  7. Bij relatiegeschenken gelden de volgende regels: 
1) geschenken tot een waarde van € 50,- met een alledaags karakter - zoals een pen, fles wijn of bos bloemen, zijn acceptabel en 2) geschenken in vorm van geld of waardebonnen tot een bedrag van maximaal € 50,- mogen aangenomen worden en 3) geschenken dienen aangeboden te worden op het adres van DNGB. Mocht een externe relatie toch op het privéadres aanbieden, dan zal het bestuur via een brief melden dat bezorging op het 
privéadres niet op prijs wordt gesteld en 4) Bij uitnodigingen voor etentjes, seminars, excursies en evenementen gelden de volgende regels: Een uitnodiging moet redelijk en functioneel zijn.Van een uitnodiging moet geen tegenprestatie worden verwacht. Een uitnodiging mag niet in strijd zijn met de gangbare fatsoensnormen en evenmin met de letter en geest van de gedragscode.

 

Scoop gedragscode

De gedragscode van DNGB is van toepassing op alle medewerkers die bij DNGB of haar dochters (tijdelijk) in dienst zijn.

  • DNGB originator BV

  • DNGB servicer BV

  • de Volksmakelaar BV

bottom of page