top of page

Algemene verordening gegevens
bescherming

DNGB gebruikt persoonsgegevens en wisselt deze in voorkomende gevallen uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

De AVG en de UAVG regelen de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Belangrijkste bepalingen AVG
De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te vatten:

 

  • Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.

  • Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld.

  • Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.

Bij het verwerken van persoonsgegevens moeten als uitgangspunt worden gehanteerd ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge

regels.

DNGB heeft haar eigen AVG-beleid. Klik hier om het AVG-beleid te lezen. DNGB beschikt over een ISO-27001 certificaat. ISO-27001 is de internationale erkende norm voor informatiebeveiliging. Wilt u meer lezen over ISO27001? Klik dan hier.

Scoop AVG

De AGV procedure van DNGB is van toepassing op de produkten en diensten en produktwebsites van DNGB B.V. Het betreft de volgende websites:

bottom of page